Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được biết đến như một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động tài chính kế toán. Trong bài viết này, chúng tôi.vn sẽ chia sẻ với bạn về những yếu tố quan trọng trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ và phương pháp lập báo cáo chính xác nhất. 

1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (cash flow statement) là báo cáo tài chính tổng hợp vấn đề thu chi tiền tệ của doanh nghiệp, được phân loại theo hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong thời kỳ nhất định. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp phản ánh đầu ra, đầu vào của dòng tiền. Do đó, nó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và giúp chủ kinh doanh nắm bắt, phân tích thu chi của doanh nghiệp.

Đây cũng là cơ sở để nhà quản lý hiểu rõ mối quan hệ giữa dòng tiền thuần với lợi nhuận, từ đó điều chỉnh và cân đối thu chi hiệu quả. Đặc biệt, báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn giúp đánh giá khả năng trả nợ, thu hồi và xoay vòng vốn một cách chính xác nhất.

báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2. Vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh để đánh giá một cách chính xác, hiệu quả năng lực tài chính của doanh nghiệp. 

 • Phân tích biến động dòng tiền:

Sự tăng, giảm của dòng tiền phản ánh chi tiết kết quả lưu chuyển tiền từ các hoạt động doanh nghiệp tiến hành trong kỳ như hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính. Sự biến động này không chỉ làm thay đổi về quy mô mà còn tác động đến chất lượng, xu hướng cũng như nhịp điệu tăng trưởng của dòng tiền. 

 • Phân tích khả năng tạo ra tiền:

Yếu tố này được hiểu là việc đánh giá và phân tích dòng tiền vào của doanh nghiệp, đánh giá năng lực tài chính cũng như khả năng tạo ra dòng tiền trong quá trình hoạt động.

Tình hình tài chính sẽ khả quan khi dòng tiền vào được tạo ra từ hoạt động kinh doanh và ngược lại, nếu dòng tiền vào được tạo từ hoạt động đầu tư hay tài chính thì rất có khả năng doanh nghiệp đó sẽ gặp khó khăn và rủi ro trong quá trình kinh doanh.

Khi này, điều cần làm chính là tìm hiểu nguyên nhân, kiểm tra và đánh giá lại hoạt định kinh doanh cũng như điều chỉnh lại việc sử dụng vốn. 

3. Các phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phương pháp gián tiếp

Việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp cần đảm bảo dòng tiền ra, vào được xác định và tính bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN để không ảnh hưởng đến các khoản không phải tiền và khoản ảnh hưởng đến tiền như:

 • Những khoản chi phí không bằng tiền là khấu hao tài sản cố định, dự phòng
 • Những khoản lỗ không bằng tiền như lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái mà doanh nghiệp chưa thực hiện
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư mà khoản lỗ, lãi được phân loại như nhượng bán bất động sản, tiền cho vay, cổ tức,…
 • Các khoản chi phí vay đã ghi nhận
báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phương pháp trực tiếp

Theo phương pháp này, dòng tiền vào ra sẽ được xác định bằng việc tổng hợp và phân tích trực tiếp từ các khoản tiền thu, chi theo mỗi nội dung chi tiết của doanh nghiệp và từ các sổ kế toán. Do đó, khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần phải nắm vững được những nguyên tắc trên để đảm bảo tính chính xác cũng như hợp pháp của báo cáo. 

báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4. Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ được căn cứ vào:

 • Báo cáo tình hình tài chính
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước
 • Các tài liệu khác như Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang lưu chuyển, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết,…

5. Yêu cầu về mở và ghi sổ kế toán phục vụ lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Sổ kế toán chi tiết các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho cần được theo dõi chi tiết cho từng giao dịch để trình bày luồng tiền thu hồi hay thanh toán theo 3 hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. 
 • Đối với sổ kế toán chi tiết, các tài khoản phản ánh tiền cần được chi tiết để theo dõi các luồng tiền thu và chi liên quan đến 3 loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính làm căn cứ tổng hợp khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 
 • Ở thời điểm cuối niên độ kế toán, khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, doanh nghiệp cần xác định các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua thỏa mãn định nghĩa được coi là tương đương tiền phù hợp với quy định của chuẩn mực Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để loại trừ khỏi luồng tiền từ hoạt động đầu tư. Giá trị của các khoản tương đương tiền được cộng vào chi tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

Trên đây là những yếu tố quan trọng về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Chúng tôi hy vọng rằng những chia sẻ trên có thể giúp bạn đảm bảo tính pháp lý và phục vụ hoạt động kế toán một cách chính xác nhất.

Xem thêm: Báo cáo tài chính là gì? Làm thế nào để có thể đọc được một bản báo cáo tài chính

Tweet
5/5 (0 vote)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *